آموزش نماز

ردیفموضوع
1 آموزش نماز
2 وضوء
3 تیمم
4 اذان
5 اقامه
6 نماز صبح
7 نماز ظهر
8 نماز عصر
9 نماز مغرب
10 نماز عشاء
ردیفموضوع
Share

آیه ای از قرآن کریم

صفحه رسمی مرکز در فیس بوک

ویدئو: کنفرانس در دانشگاه یورک- (انگلیسی)

This page require Adobe Flash 9.0 (or higher) plug in.

Copyright © 2014- Iranian Islamic Centre of Imam Ali. All Rights reserved. Designed by: Avrin Design