ترتیل و روخوانی قرآن

   
01

قرائت جزء اول قرآن

02

قرائت جزء دوم قرآن

03

قرائت جزء سوم قرآن

04

قرائت جزء چهارم قرآن

05

قرائت جزء پنجم قرآن

06

قرائت جزء شـشم قرآن

07

قرائت جزء هفتم قرآن

08

قرائت جزء هشتم قرآن

09

قرائت جزء نهم قرآن

10

قرائت جزء دهم قرآن

11

قرائت جزء یازدهم قرآن

12

قرائت جزء دواردهم قرآن

13

قرائت جزء سیزدهم قرآن

14

قرائت جزء چهاردهم قرآن

15

قرائت جزء پانزدهم قرآن

16

قرائت جزء شانزدهم قرآن

17

قرائت جزء هفدهم قرآن

18

قرائت جزء هیجدهم قرآن

19

قرائت جزء نوزدهم قرآن

20

قرائت جزء بیستم قرآن

21

قرائت جزء بیست و یکم قرآن

22

قرائت جزء بیست و دوم قرآن

23

قرائت جزء بیست و سوم قرآن

24

قرائت جزء بیست و چهارم قرآن

25

قرائت جزء بیست و پنجم قرآن

26

قرائت جزء بیست و ششم قرآن

27

قرائت جزء بیست و هفتم قرآن

28

قرائت جزء بیست و هشتم قرآن

29

قرائت جزء بیست و نهم قرآن

30

قرائت جزء سی ام قرآن

Share

آیه ای از قرآن کریم

صفحه رسمی مرکز در فیس بوک

ویدئو: کنفرانس در دانشگاه یورک- (انگلیسی)

This page require Adobe Flash 9.0 (or higher) plug in.

Copyright © 2014- Iranian Islamic Centre of Imam Ali. All Rights reserved. Designed by: Avrin Design