سوره واقعه

Apr 28, 2011 سوره واقعه - تفسیر آیات یک تا شش
May 05, 2011 سوره واقعه - تفسیر آیات هفت تا دهم
May 12, 2011 سورهٔ واقعه تفسیر آیات یازده تا بیست و یکم
May 19, 2011 سورهٔ واقعه تفسیر آیات بیست دوم تا بیست و شـشم
Jun 02, 2011 سورهٔ واقعه تفسیر آیات بیست هفتم تا چهل
Jun 09, 2011 سورهٔ واقعه تفسیر آیات چهل و یکم تا چهل شـشم
Jun 23, 2011 سورهٔ واقعه تفسیر آیات چهل و هفتم تا پنجاه شـشم
Jul 14, 2011 سورهٔ واقعه تفسیر آیات پنجاه هفتم تا شصد و یک
Jul 28, 2011 سوره واقعه تفسیر آیات شصت یک و شصت دو
Spt 08, 2011 سوره قیامت تفسیر آیات شصت سه و شصت چهار
Spt 15, 2011 سوره واقعه تفسیر آیات هفتاد چهار تا هفتاد شش
Oct 06, 2011 سورهٔ واقعه تفسیر آیه‌ هشتاد یک
Nov 15, 2011 سورهٔ واقعه تفسیر آیات پایانی
Share

آیه ای از قرآن کریم

صفحه رسمی مرکز در فیس بوک

ویدئو: کنفرانس در دانشگاه یورک- (انگلیسی)

This page require Adobe Flash 9.0 (or higher) plug in.

Copyright © 2014- Iranian Islamic Centre of Imam Ali. All Rights reserved. Designed by: Avrin Design