سوره مؤمنون

July23, 2015  
سوره مبارکه مومنون تفسیر آیه های  116-118 - آقای دکتر مصباح موسوی
July2, 2015  
سوره مبارکه مومنون -عبادت- آقای دکتر مصباح موسوی
June25, 2015  
سوره مبارکه مومنون -فلسفه آفرینش- آقای دکتر مصباح موسوی
June18, 2015  
سوره مبارکه مومنون تفسیر آیه - 116 - آقای دکتر مصباح موسوی
June4, 2015  
سوره مبارکه مومنون تفسیر آیه - 115 - آقای دکتر مصباح موسوی
May14, 2015  
سوره مبارکه مومنون تفسیر آیه - تا 115 - آقای دکتر مصباح
May7, 2015  
سوره مبارکه مومنون تفسیر آیه - 105 - آقای دکتر مصباح موسوی
April30, 2015  
سوره مبارکه مومنون تفسیر آیه های - 101-99 - آقای دکتر مصباح موسوی
April23, 2015  
سوره مبارکه مومنون تفسیر آیه های - 100-99 - آقای دکتر مصباح موسوی
April16, 2015  
سوره مبارکه مومنون تفسیر آیه های - 100-99 - آقای دکتر مصباح موسوی
April2, 2015  
سوره مبارکه مومنون تفسیر آیه های - 100-99 - آقای دکتر مصباح موسوی
March19, 2015  
سوره مبارکه مومنون تفسیر آیه نودو هفت - نودو هشت..- آقای دکتر مصباح موسوی 
2014 ,March5
سوره مبارکه مومنون تفسیر آیه نودو هفت - نودو هشت..- آقای دکتر مصباح موسوی
Dec25, 2014 
سوره مبارکه مومنون تفسیر آیه های نودو هفت - نودو هشت - آقای دکتر مصباح موسوی
Dec 18, 2014  
سوره مبارکه مومنون تفسیر آیه نودو هفت - نودو هشت - آقای دکتر مصباح موسوی
Dec11, 2014  
سوره مبارکه مومنون تفسیر آیه نودو هفت - نودو هشت..- آقای دکتر مصباح موسوی
Dec 4, 2014  
سوره مبارکه مومنون تفسیر آیه نودو هفت - نودو هشت..- آقای دکتر مصباح موسوی
November27, 2014  
سوره مبارکه مومنون تفسیر آیه نودو هفت - نودو هشت..- آقای دکتر مصباح موسوی
November13, 2014  
سوره مبارکه مومنون تفسیر آیه نودو شش..- آقای دکتر مصباح موسوی
November06, 2014  
سوره مبارکه مومنون تفسیر آیه نودو سه..- آقای دکتر مصباح موسوی
October23, 2014  
سوره مبارکه مومنون تفسیر آیه نودو یک...- آقای دکتر مصباح موسوی
October16, 2014  
سوره مبارکه مومنون تفسیر آیه نودو یک...- آقای دکتر مصباح موسوی
October09, 2014  
سوره مبارکه مومنون تفسیر آیه نودو یک...- آقای دکتر مصباح موسوی
September25, 2014  
سوره مبارکه مومنون تفسیر آیه هشتادو چهار...- آقای دکتر مصباح موسوی
September18, 2014  
سوره مبارکه مومنون تفسیر آیه هفتادو نه - هشتادو یک - آقای دکتر مصباح موسوی
September11, 2014  
سوره مبارکه مومنون تفسیر آیه هفتادو نه...-  آقای دکتر مصباح موسوی
September04, 2014  
سوره مبارکه مومنون تفسیر آیه هفتادو هشت...-  آقای دکتر مصباح موسوی
July10, 2014  
سوره مبارکه مومنون تفسیر آیه هفتادو پنج - هفتادو هفت -  آقای دکتر مصباح موسوی
July3, 2014  
سوره مبارکه مومنون تفسیر آیه هفتاد... -  آقای دکتر مصباح موسوی
2014 - - - -
سوره مبارکه مومنون تفسیر آیه شصت و هشت -  آقای دکتر مصباح موسوی
June26, 2014
سوره مبارکه مومنون تفسیر آیه شصت و هشت -  آقای دکتر مصباح موسوی

June19, 2014  

سوره مبارکه مومنون تفسیر آیه شصت و دو (3) - شصت و هفت -  آقای دکتر مصباح موسوی

June5, 2014

سوره مبارکه مومنون تفسیر آیه شصت و دو (2) -  آقای دکتر مصباح موسوی

May29, 2014  
سوره مبارکه مومنون تفسیر آیه شصت و یک - شصت و دو -  آقای دکتر مصباح موسوی
May 15, 2014  
سوره مبارکه مومنون تفسیر آیه پنجاه و چهار - پنجاه و نه -  آقای دکتر مصباح موسوی
may 8, 2014  
سوره مبارکه مومنون تفسیر آیه پنجاه و دو - پنجاه و سه -  آقای دکتر مصباح موسوی
May 1, 2014  
سوره مبارکه مومنون تفسیر آیه پنجاه و یک - پنجاه و دو -  آقای دکتر مصباح موسوی
April 17, 2014  
سوره مبارکه مومنون تفسیر آیه چهل و دو - چهل و چهار -  آقای دکتر مصباح موسوی
April 10, 2014  
سوره مبارکه مومنون تفسیر آیه بیست و نه - چهل و دو -  آقای دکتر مصباح موسوی
March 27, 2014  
سوره مبارکه مومنون تفسیر آیه بیست و چهار - بیست و نه -  آقای دکتر مصباح موسوی
March 20, 2014  
سوره مبارکه مومنون تفسیر آیه بیست و یک - بیست و چهار- آقای دکتر مصباح موسوی       
March 6, 2014  
سوره مبارکه مومنون تفسیر آیه هفده - بیست - آقای دکتر مصباح موسوی        
    Formation of water on earth                            
https://www.youtube.com/watch?v=WaVSdvCa2G8 
February 27 , 2014  
سوره مبارکه مومنون تفسیر آیه پانزده - بیست - آقای دکتر مصباح موسوی
February 20 , 2014  
سوره مبارکه مومنون تفسیر آیه دوازده - چهارده - آقای دکتر مصباح موسوی
February 13, 2014  
سوره مبارکه مومنون تفسیر آیه هشت - یازده - آقای دکتر مصباح موسوی
February 6, 2014  
سوره مبارکه مومنون تفسیر آیه پنج - هشت - آقای دکتر مصباح موسوی
January 30, 2014  
سوره مبارکه مومنون تفسیر آیه سه - شش - آقای دکتر مصباح موسوی
January 23 , 2014
سوره مبارکه مومنون تفسیر آیه یک-دو - آقای دکتر مصباح موسوی

Share

آیه ای از قرآن کریم

صفحه رسمی مرکز در فیس بوک

ویدئو: کنفرانس در دانشگاه یورک- (انگلیسی)

This page require Adobe Flash 9.0 (or higher) plug in.

Copyright © 2014- Iranian Islamic Centre of Imam Ali. All Rights reserved. Designed by: Avrin Design