سوره قیامت

Dec 13, 2010 سوره قیامت - تفسیر آیه یکم تا چهارم
Jan 06, 2011 سوره قیامت - تفسیر آیه پنجم و ششم
Jan 20, 2011 سوره قیامت - تفسیر آیه هفتم تا یازدهم
Feb 03, 2011 سوره قیامت - تفسیر آیه دوازدهم تا پانزدهم
Mar 03, 2011 سوره قیامت - تفسیر آیه شانزدهم تا نوزدهم
Mar 10, 2011 سوره قیامت - تفسیر آیات بیستم تا بیست پنجم
Apr 21, 2011 سوره قیامت - تفسیر آیات بیست ششم تا پایان سوره سوره
Share
جلسه مخصوص جوانان و نوجوانان هر پنجشنبه راس ساعت 8:15 توسط آقای ساجد ساجدی در مرکز برگزار می شود. +++ +++ +++

آیه ای از قرآن کریم

صفحه رسمی مرکز در فیس بوک

ویدئو: کنفرانس در دانشگاه یورک- (انگلیسی)

This page require Adobe Flash 9.0 (or higher) plug in.

Copyright © 2014- Iranian Islamic Centre of Imam Ali. All Rights reserved. Designed by: Avrin Design