سوره شوری

Apr 12, 2012
سوره شوری تفسیر آیه چهارده
Apr 05, 2012
سوره شوری تفسیر آیه سیزده
Mar 22, 2012
سوره شوری ادامه تفسیر آیه دوازده
Mar 15, 2012
سوره شوری تفسیر آیه یازده و دوازده‌
Dec 01, 2011
سوره شوری تفسیر آیه نه و ده‌
Nov 24, 2011
سوره شوری تفسیرآیه‌ هشت
Nov 17, 2011
سوره شوری تفسیر آیات ششم و هفتم
Nov 10, 2011
سوره شوری تفسیر آیات اول تا پنجم
Share
جلسه مخصوص جوانان و نوجوانان هر پنجشنبه راس ساعت 8:15 توسط آقای ساجد ساجدی در مرکز برگزار می شود. +++ +++ +++

آیه ای از قرآن کریم

صفحه رسمی مرکز در فیس بوک

ویدئو: کنفرانس در دانشگاه یورک- (انگلیسی)

This page require Adobe Flash 9.0 (or higher) plug in.

Copyright © 2014- Iranian Islamic Centre of Imam Ali. All Rights reserved. Designed by: Avrin Design