پرسشهای قرآنی (دکتر مصباح موسوی)


Dec 30, 10
آیا مخالفان قرآن تاکنون توانسته اند مشابهی برای این کتاب آسمانی بیاورند؟ - جدید
Dec 02, 10
آیا داشتن قرآن با ترجمه انگلیسی و بدون متن عربی توصیه میشود؟
Jun 26, 10
چرا قرآن به زبان انگلیسی نازل نشده است؟
Jul 02, 09
چرا باید قرآن را بزبان عربی خواند؟
Jun 26, 10
آیا قرآن کلام خداست یا برداشت شخصی پیامبر(ص)؟
Mar 03, 10
آیا داشتن قرآن با ترجمه فارسی و بدون متن عربی توصیه میشود؟
Oct 29, 09
چرا معجزات سایر پیامبران ظاهرا بزرگتر از معجزه پیامبر(ص) به نظر میرسد؟
May 20, 10
علت اینکه قرآن میگوید به بعضی افراد حکمت داده ایم چیست؟
Nov 4, 10
چرا درقرآن آمده است که کوهها را میخهای زمین قرار داده ایم درحالی که امروزه ثابت شده کوهها،خود بوجود آمده ازلایه های زیرین زمین هستند؟
Oct 21, 10
با توجه به وجود قرائتهای متفاوت از دین،آیا معیار درستی برای تشخیص قرائت درست وجود دارد؟
Sep 30, 10
در تعدادی از آیات قرآنی خداوند از ترجیح بعضی از افراد بر برخی دیگر در رابطه با دادن رزق و روزی صحبت میکند این مسئله چگونه با عدل خداوند سازگار است؟
Apr 23, 09
چرا قرآن در آیه ای میگوید اجباری در پذیرش دین نیست اما در آیه ای دیگر آمده اسلام تنها دین مورد قبول است؟
Apr 09, 09
معنی صلوات خداوند برپیامبر(ص) چیست؟
Share

آیه ای از قرآن کریم

صفحه رسمی مرکز در فیس بوک

ویدئو: کنفرانس در دانشگاه یورک- (انگلیسی)

This page require Adobe Flash 9.0 (or higher) plug in.

Copyright © 2014- Iranian Islamic Centre of Imam Ali. All Rights reserved. Designed by: Avrin Design