پرسشهای اخلاقی (دکتر مصباح موسوی)


 Jan 13, 11
اگر حق النّاس بر گردن داشته باشیم و آن شخص را نشناسیم یا خجالت بکشیم تا حلالیت بگیریم چه باید بکنیم؟
Jan 13, 11
برای کمک به دیگران میشود دزدی کرد؟
Dec 02, 10
چه عواملی باعث میشود که انسان گاهی خود را به خدا بسیار نزدیک احساس میکند و گاهی بسیار دور؟
Dec 02, 10
چرا سیاستمداران کشورهای پیشرفته بااستفاده از خدعه و نیرنگ همواره موفق بوده اند در حالی که قرآن میفرماید از طریق نیرنگ به سرمنزل مقصود نخواهید رسید؟
Jun 26, 10
آیا نگاه به خانم هائی که لباس مناسب بتن ندارند، گناه است؟
Jun 04, 09
چرا میبایست در برابراعمالی که در زندگی لذّت بخش است مقاومت کنیم؟
Jan 21, 10
آیا توجه به دنیا پسندیده است یا خیر؟
Dec 24, 09
آیا قبول توبه بدون احقاق حق الناس امکان پذیر است و آیا در صورت درخواست حلالیت میبایست فرد خاطی را بخشید؟
Sep 13, 09
اگر کسی ظلمی در حق شما مرتکب شد چطور میتوان از قدرت بخشش بجای انتقام استفاده کرد و به آرامش رسید؟
Aug 27, 09
شرایط پذیرش توبه چیست؟
Jul 29, 10
در صورت عدم توان جبران هدیه چه باید کرد؟
Share
جلسه مخصوص جوانان و نوجوانان هر پنجشنبه راس ساعت 8:15 توسط آقای ساجد ساجدی در مرکز برگزار می شود. +++ +++ +++

آیه ای از قرآن کریم

صفحه رسمی مرکز در فیس بوک

ویدئو: کنفرانس در دانشگاه یورک- (انگلیسی)

This page require Adobe Flash 9.0 (or higher) plug in.

Copyright © 2014- Iranian Islamic Centre of Imam Ali. All Rights reserved. Designed by: Avrin Design