ماه گذشته روز گذشته روز بعد ماه بعد
مشاهده رویدادهای سال مشاهده رویدادهای ماه مشاهده رویدادهای هفته مشاهده برنامه امروز Search انتقال به ماه

| نماز| دعای کمیل| تفسیر قرآن-آقای دکتر مصباح موسوی|شام

پنجشنبه, 11 جون 2020,  7:30 -  9:30
برنامه های هفتگی مرکز

بازگشت

آیه ای از قرآن کریم

صفحه رسمی مرکز در فیس بوک

ویدئو: کنفرانس در دانشگاه یورک- (انگلیسی)

This page require Adobe Flash 9.0 (or higher) plug in.

Copyright © 2014- Iranian Islamic Centre of Imam Ali. All Rights reserved. Designed by: Avrin Design